Zielona Transformacja

Zespół

Koordynator projektu

Dr Maciej Kozakiewicz – absolwent gospodarki miejskiej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Z tematyką zrównoważonego rozwoju związany od lat 90-tych kiedy to założył Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne i organizował ogólnopolskie spotkania ruchu ekologicznego. W latach 1998-99 doradca w gabinecie Ministra Środowiska odpowiedzialny za edukację ekologiczną. Członek założyciel i prezes (2000-2002) Forum Odpowiedzianego Biznesu. Członek Rady Fundacji na rzecz Ekorozwoju (1996-1999). Koordynator I Ogólnopolskiego Kongresu Energetyki Obywatelskiej „Więcej niż energia” (2016) – organizowanego przez Polską Zieloną Sieć i Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zrządzania UŁ (2002-2008. Pełnomocnik Rektora UŁ ds. współpracy z pracodawcami (2008-2012). Dyrektor Biura Karier i Współpracy z Pracodawcami (2013-2014). Członek Rady Programowej Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki (2017-2019). Uczestnik Grupy Interesariuszy Projektu SME ORGANICS Interreg Europe „Wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP i zrównoważony rozwój w sektorze produkcji ekologicznej” (2016-2017) – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Publikacje:

  • „Ruch ekologiczny w Polsce”, Wydawnictwo Asocjacje, autor rozdziału „Finansowanie działalności ekologicznych organizacji pozarządowych przez najważniejsze instytucje finansowe w Polsce w latach 1994 – 1999”
  • „Publiczne fundusze ochrony środowiska”, Milieukontakt Oost-Europa, Wydawnictwo Zielone Brygady, Kraków
  • „Finansowanie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce na wybranych przykładach”, [w:] „Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor”, red. P. Gliński, B. Lewenstein i A. Siciński, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 212-233.
Przewiń do góry